Selecteer een pagina

Stadstol in Brussel : ook Brusselse PS is niet akkoord

door | okt 28, 2020 | Algemeen

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

De plannen voor een stadstol in Brussel beroeren de gemoederen. Zoveel is duidelijk. Nadat het Vlaamse én het Waalse parlement reeds opriepen om de Brusselse plannen niet eenzijdig door te voeren, maar eerst overleg te plegen met de andere regio’s, blijkt ook binnen de Brusselse meerderheid onenigheid te bestaan.

Zakenkrant L’Echo wist vandaag namelijk te melden dat Ridouane Chahid, de PS-fractieleider in het Brusselse parlement, voorbehoud maakt bij de plannen van de Brusselse regering (waar zijn partij deel van uitmaakt en met Rudi Vervoort zelfs de regeringsleider levert). Hij meldt dat zijn fractie de plannen voor een stadstol niet kan steunen wanneer niet gegarandeerd kan worden dat een dergelijke tol geen sociale impact op de inwoners van het Brussels gewest zou hebben. 

Daarmee wordt duidelijk dat niet de Vlaamse regering, het Vlaamse parlement en ook de Waalse volksvertegenwoordigers niet alleen staan in hun nadrukkelijke eis dat eerst overleg gepleegd wordt tussen de gewesten vooraleer een dergelijke beslissing genomen wordt. Ook ook binnen de Brusselse politieke meerderheid heerst dus onenigheid over de invoering van het Smartmove-plan. Dat plan wil een zogenaamde intelligente stadstol invoeren gebaseerd op het fiscale vermogen van de voertuigen en de kilometers die ze binnen de grenzen van het gewest afleggen, met een onderscheid tussen spits- en daluren en een compensatie voor Brusselaars door de afschaffing van de BIV en de klassieke verkeersbelasting.

Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS) verklaarde vrijdag nog dat zijn regering werk wil maken van een fiscaliteit die in functie van het gebruik van de voertuigen moet bijdragen tot het terugdringen van de filedruk en het verbeteren van de leefbaarheid van de hoofdstad. Nu bestaat er dus zelfs binnen zijn eigen partij twijfel over de plannen die het gewest € 500 miljoen per jaar zouden moeten opleveren maar de factuur voor de Vlaamse, Waalse én de Brusselse automobilisten aanzienlijk zouden verhogen.

De Brusselse PS-fractieleider liet weten dat de huidige plannen “onevenwichtig” zijn, en dat zijn fractie ze in de huidige vorm niet zal goedkeuren. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met een aantal vereisten uit het Brusselse regeerakkoord van juli 2019. Dat akkoord stelde dat “de autofiscaliteit herwerkt moet worden, en het gebruik in plaats van het bezit moet belasten”, maar dat een “dergelijke hervorming geen negatieve sociale impact mag hebben, en dat een samenwerkingsakkoord tussen de regio’s de voorkeur geniet.” Op dit moment komt het plan volgens Chahid niet aan die vereisten tegemoet en garandeert het huidige project niet dat de Brusselaar niet meer zal betalen dan voorheen. Hij wil dan ook dat criteria met betrekking tot het inkomen en het aantal kinderen ten laste meegenomen worden in de berekening, en dat ook rekening wordt gehouden met de kleine zelfstandigen die een bestelwagen nodig hebben om hun beroep in het gewest uit te oefenen.

Chahid vraagt dan ook dat de Economische en Sociale Raad van het Brusselse gewest de plannen en de gevolgen ervan op de economische aantrekkingskracht bestudeert. Hij stelt, zoals ook Vlaanderen dat al aangaf, dat “Brussel geen eiland is”, en benadrukt dat het niet de bedoeling kan zijn om wie naar Brussel wil komen uit te sluiten. Volgens hem zijn begeleidende maatregelen dan ook absoluut noodzakelijk.

Daarmee wordt eens te meer duidelijk dat het onrealistisch en onaanvaardbaar is om eenzijdig een dergelijke belasting op te leggen die alle automobilisten rechtstreeks in de portefeuille treft, en daarbij Vlamingen en Walen buitenproportioneel raakt, omdat zij in hun eigen gewest al verkeersbelastingen betalen, en op die manier twee keer belast worden.

Samen met vele anderen hoopt Freesponsible dan ook dat Brussel de plannen zoals ze voorliggen niet zal kunnen doorvoeren en dat de drie gewesten eerst overleggen om te komen tot een hervorming van de verkeersbelasting die rekening houdt met alle Belgen.

Tags: Brussel // PS // Stadstol