Selecteer een pagina

WETTELIJKE BEPALINGEN

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door Freesponsible vzw, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, hierna Freesponsible genoemd.

Heeft u problemen met deze website of informatie die erop vermeld staat, gelieve ons te contacteren.

Intellectuele eigendom

Algemeen

Verantwoordelijkheid – juistheid der gegevens

Hyperlinks

Publiciteit en aankondigingen

Bevoegdheden – wetgeving

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logo’s en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Freesponsible, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Freesponsible en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Freesponsible. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Freesponsible uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.

Freesponsible behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website of per e-mail op de hoogte gebracht worden.

Verantwoordelijkheid – juistheid der gegevens

Freesponsible en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassingen die incompatibel zijn met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Freesponsible.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Freesponsible elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de bestelling van de e-tickets.

De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van de lancering van de site. Alle informatie die via deze website wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Freesponsible wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. De informatie kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

De gebruiker erkent dat Freesponsible het recht heeft om op het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Hyperlinks

Deze website en de daarmee samenhangende diensten maken regelmatig gebruik van hypertext links naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke links zijn evenwel puur informatief en Freesponsible biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Freesponsible zich akkoord verklaart met de inhoud en Freesponsible is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

PUBLICITEIT & AANKONDIGINGEN

Freesponsible geeft aan de gebruikers de mogelijkheid om aankondigingen te plaatsen op de website. Freesponsible wenst te benadrukken dat zij alleen een forum ter beschikking stelt waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. Freesponsible wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af aangaande de inhoud van deze aankondigingen en hun gevolgen.

Freesponsible geeft geen enkele garantie betreffende de diensten verworven of verkregen via de Freesponsible internetdienst. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Freesponsible geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van Freesponsible, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

Cookies

De website maakt gebruikt van “cookies”, zijnde informatiedeeltjes die door de browser opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Zij maken het Freesponsible mogelijk de websitebezoeker een nog betere service aan te bieden door informatie in te winnen zoals de taalkeuze die de bezoeker maakte. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De meeste browsers aanvaarden cookies maar de bezoeker kan deze zelf zodanig instellen dat dit niet meer gebeurd. Dit zal de bezoeker niet beletten om de website te raadplegen.

Bevoegdhen & Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden.
Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Controle-instantie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
De Algemene Directie voor het KMO-Beleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel: (+32) 02/208 32 11